Saturday, June 13, 2009

追思二舅蔡愛義醫師( 附羅馬白話字)

主賜福氣歲壽長
   chú-sù ho̍k-khí hoè-siū tn̂g
無限懷念繞心腸
Bû-hān hoâi-liām jiaū sim-tn̂g
    追思二舅蔡愛義長老
   Tui-su jī-kū Chhoà aì-gī tiuⁿ-ló
   人生七十古來稀 Jîn-seng chhi̍t-cha̍p kó-lâi hī
   九八高齡主賜伊 Kíu-pa̍t ko-lîng chú sù ī
   鴛鴦相隨七四冬 Oan-iuⁿ sîong-suî chhi̍t-sù tang
   人人欣羨好老翁 Lâng lâng him-sīan hó lāu-ang.
   疼某買菜無嫌苦 Thìaⁿ -bó· bé-chhaì bô hiâm khó·
   山珍海味奉待某 San-ting haí-bī hōng-thāi bó·
   聰明過人博士博 Chhang-mîa kòe-jîn po̍k-su-po̍k
   兒孫圍壘真有褔 Jî-sun uî-lûi chin ū-ho̍k
   為主編劇做導演 Ui-chú pian-ke̍k chóe tō-ián
   年年演出祝盛典 Nî-nî ián-chhu̍t chio̍k sēng-tián
   喇叭響起免樂器 Lap-pah hiáng-khí bián ga̍k-khì
   德國民謠上呷意 Te̍k-ko̍k bîng-iâu siōng kà-ì
   名歌聖城響閣圓 Mîa-koa Sèng-siâⁿ hiáng koh îⁿ
   歌聲繞樑滿殿院 Koa-siaⁿ jiāu-niû moá tiān-īⁿ
   文武雙全好歌喉 Bûn-bú siang-choân hó koa-aû
   行醫救人名聲留 Hêng-i kìu-lâng miâ-siaⁿ lâu
     今願遺族受安慰 Taⁿ goān uī-cho̍k sīu an-uì
     對伊腳步摮敬畏 Toè -i kha-pō· gâu kèng-ùi
     榮神益人好模樣 Êng-sîn e̍k-jîn hó mô·-iūⁿ
     咱著學習常常想 Lán tio̍h ha̍k-si̍p sîong-sîong siūⁿ
   緊行天路不 Kín kîaⁿ thīⁿ-lō· m̄-thang êng
   後日相見在天庭 Aū-ji̍t sāⁿ-kì tī tian-têng

No comments: