Saturday, June 13, 2009

追思三姨吳蔡杏女士( 附羅馬白話字)

主賜福氣歲壽長Chú-sù ho̍k-khí hoè-siū tn̂g

無限懷念繞心腸Bû-hān hoâi-liām jiaū sim-tn̂g

.....人生自古誰無死

Jîn-seng chū-kó· suî bô-sí

享年九十熥歡喜

Híong nî káu-cha̍p thang hoaⁿ-hí

今你先行去天堂

Taⁿ lí seng-kiâ khì tian-tông

姊妺迎接心一同

Chí-mōe gêng-chiap sim it-tông

曰唸聖經你專利

Oat-līam sèng-keng lí choan-lī

眾人公認無異議

Chiòng lâng kong-jīm bô īⁿ-gī

傳道辯論隴無驚

Thoân-tō piān-lūn lóng bô-kiaⁿ

演講比賽你總嬴

Iań-kàng pí-sài lí chóng iâ

自早三丈就過身

chū-chà saⁿ-tiūchīu kòe-sin

留你守寡真苦辛

Lâu lí chíu-kóaⁿ chin khó·-sin

殷勤教子功勞成

Un-khûn kà-kíaⁿ kong-lô chîa

子孫有孝閣聰明

Chú-sun íu-hàu kó chhang-mîa

淑妹早早就守寡

Siok mōe chá-chá chīu chíu-kóaⁿ

佳哉有你熥做伴

Ka-chài ū lí thang chò-phoā

淑妹先去你勿甘

Siok mōe seng-khì lí m̄-kam

今恁相見必相攬

Ta lín sa-kì pi̍t saⁿ-lám

今願遺族受安慰

Taⁿ goān uī-cho̍k sīu an-uì

對伊腳步摮敬畏

Toè -i kha-pō· gâu kèng-ùi

榮神益人好模樣

Êng-sîn e̍k-jîn hó mô·-iū

咱著學習常常想

Lán tio̍h ha̍k-si̍p sîong-sîong siū

緊行天路不通閒

Kín kîaⁿ thiⁿ-lō· -thang êng

後日相見在天庭

Aū-ji̍t sāⁿ-kìⁿ tī thian-têng


No comments: