Sunday, June 14, 2009

哈哈!上帝也從天上發出笑聲!

Dear XX :

非常感謝您與我分享這個新近有趣的研究報導。
《哈,哈!研究猿猴來追嗍笑聲的進化 》
據報導「...他們(生物科學家)還得出結論說,儘管人的笑聲與猿猴的笑聲並不相同,其獨特的特徵很可能出自一些共同祖先的特性...」云云
http://www.theguardian.com/science/2009/jun/04/laughter-primates-apes-evolution-tickling


(Our primate ancestors have been laughing for 10m years

Study that involved tickling apes suggests laughter is not a uniquely human trait after all)
其實此處也可以下結論說人類與猿猴有同樣的一位造物主, 所以有相近類似的笑聲!您又如何排除他, 牠們乃來自相同的造物主的可能性呢?
您可知道嗎?上帝從天上, 從祂2000年前的舊約聖經裡也笑了起來: 「哈哈!」 ( 詩篇 2:4 「那坐在天上的發笑聲.主上帝嗤笑他們。」)

您認為, 我用
2000年古老的文學作品( 聖經 ) 去反抗所有的科學家。您說您佩服我的勇氣,但您絕對相信我是輸定了。 您是絕對相信您與猿猴有共同的祖先嗎? 僅僅因為這個研究報告或其他進化論的推論嗎?再想想看吧!您是這麼容易地被說服相信的嗎?您有絕對的把握?!嘿!對不起, 我不是絕對肯定您是對的。禮貌上我最多可以保留對您的說法存疑。
根據您的說法,我反對所有的科學家。我想您這個說法是絕對誤解我了,況且不是所有的科學家們都與您同一陣營。不信的話, 上網按下鏈http://www.reasons.org/ 就可看到一大堆優秀的科學家, Dr. Hugh Ross…等等站起來護衛聖經. 的確, 在許多網站, 書報你會看到不少傑出的科學家並不在您的陣營。其中有些人認為上帝用進化來造萬物,另一些人則認為上帝並不用進化來造萬物. 聖經要強調的是主上帝創造萬物及人類, 但並沒告訴我們太多祂如何創造的過程及細節. 我個人是相信有「微進化」但無跳越物種的「大進化」. 舉例來說, 與馬交配會生騾, 但騾子卻再也無法傳宗接代, 就是最好的例證 .
無論如何, 好多科學家都很敬重几近2000年以前寫的聖經。他們相信上帝的確曾啟示, 感動了聖經的作者們來寫; 果真如此, 幾近2000年以前寫的書, 它的年代並不妨礙它的基本重要信息的可信度. 因為上帝是自有永有的, 「時間也是祂設立的,所以祂本身並不受限於時間的因素。

當一個人一旦認識了上帝,就會越來越知道上帝永遠是對的,只是人的解釋有可能出錯; 聖經本身是不會錯的, 它的解釋或科學家的解釋都可能有錯誤。

我反對所有的科學家嗎? 閣下言重了! 我算老几, 膽敢與科學及所有的科學家們做對。相反地, 我很佩服科學家和科學上的發現,只是我不認為科學現今已擁有科學和宇宙最終的版本, 或已揭開宇宙所有的奧秘。其實科學的進步反而帶來爆炸性更多難解的宇宙難題及奧秘。因此科學家知道的越多就越發現他們有更多
不知道的宇宙奧秘。 況且, 明天科學家也有可能給我們另一個相反的報告,但上帝的話卻永不會改變。我可不知道科學家還需要修改多少次呢? 甚麼時候他們才會有最後的版本出爐呢? 此外,相同的資料,同樣的研究報告,不同的科學家卻可以做出不同的結論,對不對?還記得,根據不同的太空專家的計算, 某些星球的年齡居然大過於宇宙的年齡, 因此我們也最好不要全然迷信科學而否定了我們的造物主。充其量, 我也只不過是想追隨上帝和真理而已。畢竟上帝並不在乎祂是否在人類社會, 求得政治性正確, 祂也不需要人類當祂的後座參謀啊!http://funp.com/t1022067

Saturday, June 13, 2009

追思二舅蔡愛義醫師( 附羅馬白話字)

主賜福氣歲壽長
   chú-sù ho̍k-khí hoè-siū tn̂g
無限懷念繞心腸
Bû-hān hoâi-liām jiaū sim-tn̂g
    追思二舅蔡愛義長老
   Tui-su jī-kū Chhoà aì-gī tiuⁿ-ló
   人生七十古來稀 Jîn-seng chhi̍t-cha̍p kó-lâi hī
   九八高齡主賜伊 Kíu-pa̍t ko-lîng chú sù ī
   鴛鴦相隨七四冬 Oan-iuⁿ sîong-suî chhi̍t-sù tang
   人人欣羨好老翁 Lâng lâng him-sīan hó lāu-ang.
   疼某買菜無嫌苦 Thìaⁿ -bó· bé-chhaì bô hiâm khó·
   山珍海味奉待某 San-ting haí-bī hōng-thāi bó·
   聰明過人博士博 Chhang-mîa kòe-jîn po̍k-su-po̍k
   兒孫圍壘真有褔 Jî-sun uî-lûi chin ū-ho̍k
   為主編劇做導演 Ui-chú pian-ke̍k chóe tō-ián
   年年演出祝盛典 Nî-nî ián-chhu̍t chio̍k sēng-tián
   喇叭響起免樂器 Lap-pah hiáng-khí bián ga̍k-khì
   德國民謠上呷意 Te̍k-ko̍k bîng-iâu siōng kà-ì
   名歌聖城響閣圓 Mîa-koa Sèng-siâⁿ hiáng koh îⁿ
   歌聲繞樑滿殿院 Koa-siaⁿ jiāu-niû moá tiān-īⁿ
   文武雙全好歌喉 Bûn-bú siang-choân hó koa-aû
   行醫救人名聲留 Hêng-i kìu-lâng miâ-siaⁿ lâu
     今願遺族受安慰 Taⁿ goān uī-cho̍k sīu an-uì
     對伊腳步摮敬畏 Toè -i kha-pō· gâu kèng-ùi
     榮神益人好模樣 Êng-sîn e̍k-jîn hó mô·-iūⁿ
     咱著學習常常想 Lán tio̍h ha̍k-si̍p sîong-sîong siūⁿ
   緊行天路不 Kín kîaⁿ thīⁿ-lō· m̄-thang êng
   後日相見在天庭 Aū-ji̍t sāⁿ-kì tī tian-têng

追思三姨吳蔡杏女士( 附羅馬白話字)

主賜福氣歲壽長Chú-sù ho̍k-khí hoè-siū tn̂g

無限懷念繞心腸Bû-hān hoâi-liām jiaū sim-tn̂g

.....人生自古誰無死

Jîn-seng chū-kó· suî bô-sí

享年九十熥歡喜

Híong nî káu-cha̍p thang hoaⁿ-hí

今你先行去天堂

Taⁿ lí seng-kiâ khì tian-tông

姊妺迎接心一同

Chí-mōe gêng-chiap sim it-tông

曰唸聖經你專利

Oat-līam sèng-keng lí choan-lī

眾人公認無異議

Chiòng lâng kong-jīm bô īⁿ-gī

傳道辯論隴無驚

Thoân-tō piān-lūn lóng bô-kiaⁿ

演講比賽你總嬴

Iań-kàng pí-sài lí chóng iâ

自早三丈就過身

chū-chà saⁿ-tiūchīu kòe-sin

留你守寡真苦辛

Lâu lí chíu-kóaⁿ chin khó·-sin

殷勤教子功勞成

Un-khûn kà-kíaⁿ kong-lô chîa

子孫有孝閣聰明

Chú-sun íu-hàu kó chhang-mîa

淑妹早早就守寡

Siok mōe chá-chá chīu chíu-kóaⁿ

佳哉有你熥做伴

Ka-chài ū lí thang chò-phoā

淑妹先去你勿甘

Siok mōe seng-khì lí m̄-kam

今恁相見必相攬

Ta lín sa-kì pi̍t saⁿ-lám

今願遺族受安慰

Taⁿ goān uī-cho̍k sīu an-uì

對伊腳步摮敬畏

Toè -i kha-pō· gâu kèng-ùi

榮神益人好模樣

Êng-sîn e̍k-jîn hó mô·-iū

咱著學習常常想

Lán tio̍h ha̍k-si̍p sîong-sîong siū

緊行天路不通閒

Kín kîaⁿ thiⁿ-lō· -thang êng

後日相見在天庭

Aū-ji̍t sāⁿ-kìⁿ tī thian-têng


Friday, June 12, 2009

無限懷念繞心腸

.......主賜福氣歲壽長

.........無限懷念繞心腸

(參看背景請看下鏈)

懷念母親及二舅,三姨

追思二舅蔡愛義醫師..追思三姨吳蔡杏女士

   人生七十古來稀........ .......人生自古誰無死

   九八高齡主賜伊 ...............享年九十歡喜

   鴛鴦相隨七四冬............... 今你先行去天堂

   人人欣羨好老翁 ...............姊妺迎接心一同

   疼某買菜無嫌苦........... ....曰唸聖經你專利

   山珍海味奉待某......... ......眾人公認無異議

   聰明過人博士博 ...............傳道辯論隴無驚

   兒孫圍壘真有褔 ...............演講比賽你總嬴

   為主編劇做導演 ...............自早三丈就過身

   年年演出祝盛典............... 留你守寡真苦辛

   喇叭響起免樂器 ...............殷勤教子功勞成

   德國民謠上呷意............... 子孫有孝閣聰明

   名歌聖城響閣圓........... ....淑妹早早就守寡

   歌聲繞樑滿殿院........... ....佳哉有你熥做伴

   文武雙全好歌喉............... 淑妹先去你岉甘

   行醫救人名聲留............... 今您相見必相攬

   ...........今願遺族受安慰

   ...........對伊腳步摮敬畏

   ...........榮神益人好模樣

   ...........咱著學習常常想

   ......緊行天路不通閒

   ......後日相見在天庭

   ( * 親愛的朋友們,如果您覺得台語詩快消失, 可否請您通過點擊下面funp 圖標, 給它一個 “推” (推薦)呢?謝謝!您不用註冊, 匿名推 is allowed in Funp.com now )


懷念母親及二舅,三姨

(原載山景城迦南教會2001年母親節特刊)
(父親節 思念母兼父職的母親及二舅,三姨)

親愛的母親:

日子過得真快,一晃您回天家轉眼已快
十年(今年17年)了。2001 年二月底,2000
年十月最長壽的二舅,三姨也相繼去世。您的
九個兄弟姊妹全都走光了,不過您們在天家
再度團聚一定很快樂。然而卻叫我忽然覺得
蒼老了許多.感到您那一代就這樣過去了。

母親,我真想念您、也特別想念同住台南
的二舅,三姨從小對您及我們的照顧,還記得
每當我們生病發燒時,二舅總是不辭辛勞地來家
裡義診,神的恩典及他高明的醫術加上母親無微
不至的照料總叫我們起死回生。我小時候因怕
打針而與二舅大玩捉謎藏的情景仍歷歷在眼
前。二舅就像是棵大樹,我們在其下,承受福
澤蔭庇。二舅是出名的疼某大人。我小時侯、
二舅母就已生了十個兒女,所以看起來相當臃
腫。(恕我直言,敬請一些 cousins 見諒)
但在二舅眼中,她卻仍然永遠是他當初一
見鐘情,夢寐以求,年輕漂亮的小女孩.一直
到九十多歲,二舅也依然牽著她的手唱情歌,
實在動人。像他那樣,不管妻子燕瘦肥環,情
愛如陳酒般濃郁芳香,至死不渝, 足為天下人
楷摸。二舅的歌喉也是得天獨厚,我小時英文
一竅不通時就聽他唱名歌"Holy City"雖只聽
懂"Jerusalem"," Hosanna" 卻餘音
繞樑,成為啟蒙我的聖歌。二舅亦喜歡唱一首
德國民謠"小喇叭",雖是清唱但他豐富的表情
及手勢卻叫人聽到喇叭處處響。一直到九十多
歲,他仍能從頭到尾用德文背著唱那首歌,非常
難得。

母親,您的孝順是有目共睹的,特別是您
如何很有耐性地服侍失去記性老衰的外祖母,叫
我佩服至極。父親去世後四年,您帶我們搬回
娘家,與外祖父母他們住在一起好几年。大舅
一家及當時來台南唸工學院的大表哥也都住在
外祖父家的大廈。非常熱鬧,後來大舅一家搬到
台北,外祖父母年紀老邁,母親又生病,所以二
舅就很孝順地把他們接過去他家住。

我們一家三口,人丁稀少,中學,大學時代先後寄
居在三姨,二舅籬下,租他們的房子。三姨當時也
已守寡並育有五男二女,所以您倆姊妹相憐相惜
又相依很是貼心,當時您在家職任教,所以三餐
就由三姨張羅照顧。嬌小又瘦骨磷絢的三姨得天
天走好遠的路去買菜及趕著回家煮飯菜,好是辛
苦。我們一家又加重了她的負擔,您在外忙碌
時,她常替您照顧我們。實在很感激她。三姨
常常一邊煮飯菜,一邊唸唸有詞地自言自語,
述說古聖賢或三姨丈生前說過的至理名言,且
頻頻點頭說現在想起來,很有道理,很有道理。
三姨丈天上有知, 一定很自豪, 很得意吧。
所以她充分利用煮飯菜的時間,自我進修。我
有時在旁觀賞她燒菜,學會了不少台語的成
語。例如" 寵(成)豬舉灶, 成某吵鬧,成子不
孝", "濕柴漏鼎(鍋)tâm-chhâ lau-tíaⁿ,
氣死某子" 等等.在三姨家也學會了合群及用功
唸書並改掉挑食的壞習慣,真是受益良多,三姨
從小伶牙俐齒,日語演講比賽常常奪冠。聖經章
節之熟練也無人可與她相比,她幾乎全背起來。
她精力之充沛亦是驚人,雖然年紀一大把,卻可
以滔滔不絕說半天,一點也不累。年屆九十,記
憶力沒衰退多少,思路也仍然清晰,實在是神的
大恩典。

您可還記得三姨常說您只有一個女兒,怎
麼不多買些衣服給她穿嗎?當年我常埋怨您把
錢都拿去奉獻,做好事去了。哥哥且下結論說
不必幫您忙,橫豎您又跑去幫別人的忙,沒得
休息,我們幫您忙,有什麼用?您自己很儉樸,
頗有清教徒的美德。剛入初中時,同學們大多
騎新的腳踏車,您卻認為三姨家沒人用的破舊
腳踏車就可權充我的代步工具了,不必浪費買
新的。讓我感到很自卑,頭也抬不起來,因為
大部分的人都瞧不起騎破車的人。讓我看盡了
世態炎涼,人們的冷落白眼。其實現在想起來,
這份經驗對我很有幫助,至少叫我比較能體諒
別人的感受,感謝神。

據您說當年您要訂婚時,二舅代年老的父
母買了很貴的衣服給您,價錢大慨可以購買由
日本坐船回台的來回船票吧。您為此很感不
安,還跪下認罪檮告呢。雖然如此,您每年由
日本同志社大學回台時總記得一一為您的甥姪
們縫製衣物。可說克己待人難能可貴。等我長
大後, 我覺得您未免太過節儉了,我並不想要
像您那樣傻,那麼儉省,於是常常趕百貨公司
的清倉大拍賣,藉著替女兒們,別人買衣服而抱
回一大堆的衣服,卻常常派不上用場,成為變
相的浪費。並且也越買越貴,美其名為品味提
升,雖然自己安慰自己說比起他人來,我還算
是頂節省的。直到有天家庭禮拜,主講的弟
兄討論探究路加16:19-31耶穌所說的財主與拉
撒路的故事。當晚,他一直強調穿紫色袍和細
麻布衣服,天天奢華宴樂並不是財主最主要的
罪。我開玩笑地說也許他得常常請客戶吃飯,
又因他也是富人,所以替財主說話. 忽然"穿紫
色袍和細麻布衣服"在我眼前,亮起了紅燈, 它
們就是今天的貴價衣裳,不是嗎?試想今日我
們的衣服很少是穿破而是穿膩,不再流行了,
所以女士們永遠總是少一件時裝。衣服少買兩
套省下錢來幫助窮人,豈不更好?您以前常常提
醒我不要再買了,夠多了,似乎又在耳際響起。

我無意一竹竿打翻一船的人,也無意批評任何
人,因為時代不同而我們當中多的是衣著華麗
時髦卻樂善好施的財主,富人。只想藉此記念
您且提醒自己效法您的好榜樣。

毋親, 我感謝您,您留給我們許多好榜樣,
叫我與哥哥,一輩子也跟不上,學不完. 上次
回西市奔二舅的喪時順便去看望您的一些老朋
友。她們都還很想念您,雖然您已離開她們那
麼久了。她們見到我,都好像見到您似地把我
給抱了起來。雖然您並非十全十美, 您有您的
軟弱及有時被病魔纏身的無奈,但您一生已盡
您所能的來跟隨主了。

是的,直到今日,我仍受惠於生為您的女
兒。因為走到那兒,被人認出是您的女兒時,
他們都會對我說,原來我是您的女兒並告訴我
當年您是如何如何帶領他,她們信主, 又是如
何在他們有需要的時候,雪中送碳,或幫他們
解決一些頭痛的問題。一些親戚也常對我說您
是他們最懷念的親人,叫我感到非常地榮幸。

母親節在即,謹以此文記念您以及剛過世的
兩位九七,九十高齡二舅,三姨。並以兩小詩
追思記念他們。(兩小詩,請按下鏈)

無限懷念繞心腸Thursday, June 4, 2009

聆聽排灣族雙管鼻笛記


感謝林典謨理事的介紹, 北加州灣區台灣會館6月3日 “心絃交響”講座, 有幸邀到少妮瑤久分勒分(Sauniaw)小姐前來表演排灣族雙管鼻笛樂器演奏及她本人的演唱. 她用Power Point演講並播放短片”排灣族音樂傳承實紀讓大家了解實際傳承的艱辛.

她用自己的母語,傳唱自創詩歌Lalingedan ni vuvu ( 祖父的鼻笛 ),用生命的氣息,吹奏Amazing Grace。用心聽,果然聽見 ”鼻笛” 的如泣如訴, 美麗與感動。麻里巴(東源村)是少妮瑤的部落,也應是她心靈的故鄉。好不容易, 部落耆老打破傳統禁忌,收她做第一位女性傳人。

排灣族的雙管鼻笛樂器是世界民族中相當罕見的一種樂器。對台灣文化來說, 這是一種獨特的寶藏;對排灣族而言,鼻笛更是一項珍貴的民族樂器。以往只有頭目家的男孩勇士才能使用,每當追求女孩子和頭目過世的時候才能吹奏,是一種高 貴的樂器,一般人是無法使用的!不過後來階級制度式微以後,平民被允許可以吹奏,唯一的限制是平民的鼻笛不能像貴族一樣雕刻百步蛇花紋。部落中的老人家認為,鼻笛的笛音就像百步蛇發出的聲音帶有哀怨的感覺,因此,鼻笛最能適切的傳達出排灣族人哀思的情懷以及幽遠古樸的情感,更是伴隨排灣族人婚喪喜慶的生命 禮俗的重要樂器。

原來十六多年前,鼻笛在排灣族部落裡已凋零到只有老人會吹,少妮瑤醉心於口鼻笛那種哀怨幽遠的曲調,也心疼老祖宗的技藝快要凋零,於是她向同是牡丹鄉東源 村的耆老藝師施余金城求藝,施余金城除了會吹口鼻笛外,也是位部落內口鼻笛的製作者。口鼻笛在排灣族裡是傳男不傳女,施余金城打破慣例,收少妮瑤為第一位也是最後一位女弟子.

從此,少妮瑤走上這條孤獨長路,先後更向多位鼻笛耆老請益,一心 一意學習傳承這項傳統音樂。 少妮瑤說,口鼻笛是二種樂器,一是用嘴巴吹的口笛,一是用鼻子吹的鼻笛,口笛在排灣族裡是談戀愛用的,少男愛慕少女,就吹笛子直到打開少女的心為止,如果 追求不到,也吹笛子抒發失戀的情緒,鼻笛則是喪事時,用來安慰死者家屬吹奏,樂音哀怨。

少妮瑤說,傳統的鼻笛是三到五孔,一向都是口耳相傳,老人家吹奏的傳統音調約有二到三種,她為了能讓夠傳承,將鼻笛音樂譜成曲,讓後代好學習,也融合現代 的藍調,自創音樂。 在世界展望會擔代八年社工員期間,少妮瑤工作空檔就研究口鼻笛,她編纂全國第一本口鼻笛的專書,從口鼻笛的製作到樂曲全部紀錄在裡面,隨著投入越深,她捨 棄一切,赴神學院攻讀民族音樂七年,探索亞洲民族音樂後,少妮瑤深深感受到口鼻笛的獨特與珍貴。神學院畢業後,少妮瑤用最簡單的方式傳承音樂,四處教學及演出,就連平地朋友也愛上口鼻笛,跟著她學藝,成為口鼻笛音樂的追隨者。

雖然近年部落的新生代興起口鼻笛學習風潮,但點點滴滴的力量卻趕不及流失速度,她決心將收錄多年的古調傳唱出來,與世人分享這份感動。 少妮瑤從二年多前開始籌備唱片發行,卻因欠缺市場性而處處碰壁,最後在唱片公司建議下,她花光積蓄獨立製作全國首張口鼻笛樂音專輯「生命NASI」。 這張專輯收錄六首古調,四首少妮瑤的創作曲,完全是用排灣母語演唱,詞是由少妮瑤創作,用原鄉的口鼻笛揉合慵懶的古典吉他,激盪出獨特的樂音。

( 以上大部分參照 大紀元報 http://www.epochtimes.com/b5/7/7/26/n1783912.htm 及專輯CD封面的報導)

她說感謝上帝讓她有生命氣息,可以用鼻子來吹奏排灣族的雙管鼻笛來尊崇祂.

她也談及她今年在 KSU國際週特殊才藝演出, 領了一座亞軍獎盃.

詳情請按下連.

KSU國際週Talent show .台灣鼻笛秀Amazing....

當天各國家代表特殊才藝演出, 她代表台灣排灣鼻笛nasi樂音 果然聽眾驚為天人, 令阿斗仔, 老美為之動容. 之後受評審, 大家肯定, 領了一座亞軍獎盃. 觀眾直呼讚嘆~Nose Flute Amazing. Amazing. 她那天很驕傲地說, 這是台灣正港的音樂: 撼動人心, 凝結息氣, 貫穿靈魂. 那天她穿著媽媽親自手工的大紅麻里巴服飾.唱著麻里巴的歌. 濃濃親情牽繫思念家鄉的味道.

( 看了她以上的部落格報導, 方知她穿的漂亮排灣裝乃是她母親親手縫製的, 真是難得! 的確, 她在台灣會館的演出很震撼人心, 她為了傳承快要凋零的族人樂器, 漫長歲月, 寂默的付出, 奮不顧身, 全然投入. 回憶往事仍叫她淚珠在眼角打轉. 這一切加上她優雅的歌聲及笛聲大大地感動了我及其他鄉親. 會後, 大家排隊搶購她的 CD 專輯, 一掃而光.)

她的結論: 看見部落的老人,為自己文化努力而感動,覺得自己再有多少的音樂才華或高超演奏技巧,但若不試著去了解屬於自己的音樂,一切所學沒有意義,因為終究所學的東 西是別人的。希冀藉著排灣族音樂樂器的分享,能喚醒原住民年輕人以自己的音樂文化引以為傲。但願我們都參與這一道追朔的里程,使台灣原住民的樂器不再淪為 老人凋零的陪葬品。

少妮瑤的鼻笛音樂著作與創作運用 如下:

1999榮獲教育部原住民研究著作獎

2000出版專書:排灣族雙管鼻笛雙管口笛風華

2007發表論文:探討排灣族樂器

2007獨立製作以排灣族雙管鼻笛元素音樂專輯生命(NASI)”

2008專輯生命(NASI)”19屆金曲獎兩項 獎提名

原住民族語最佳歌手獎及原住民族語專輯獎

(: 鼻笛樂音專輯「生命NASI」包括鼻笛音樂創作:生命 (獵人笛+雙管鼻笛)… 等等. )

創作結合了三種新的音樂型式
1.
鼻笛音樂創作:生命 (獵人笛+雙管鼻笛)
2.
流行音樂族語創作:祖父的鼻笛 (雙管鼻笛音樂配樂)
3.
雙管口笛:奇異恩典 (結合現代詩歌)

Dear friends, if you think this report is okay, could you give it a "tui"( 推recommendation) by clicking the icon of funp below? Thank you very much!