Thursday, September 18, 2008

空的墓
Âng Bí-hô 曲 詞
空 的 墓! 空 的 墓!
你 兼 知 影 是 安 怎, 彼 個 墓 空 空 ?
什 麼 人 敢 偷 取 ? 什 麼 人 那(hia) 好 膽 ?
偷 取 耶 穌 的 身 屍.
伊 講 耶 穌 的 學 生, 跑 來 搬 身 屍. 你 兼 欲 相 信, 一 陣 無 膽 的 學 生
敢 來 偷 身 屍 ?
你 看,1 彼 個 勇 敢 的 彼 得
三 次 不 認 主, 何 況 其 他 的 學 生.
你 兼 要 相 信, 一 陣 勇 猛 的 羅 馬 兵 丁,
攏 睏 睏 去 ? 攏 睏 睏 去 ?
伊 攏 地 睏, 不 怕 斬 頭 ?
伊 攏 地 睏, 2 不 過 攏 知 什 人 偷取 ?
今(tan), 學 生 軟 弱 變 勇 壯,
多 馬 懷 疑 變 確 信,
馬 利 亞 流 目 屎,見 主 就 歡 喜.
五 百 ê 人 同 時 陣 見 著 復 活 主.
空 的 墓! 空 的 墓! 救 主真 正 有 復 活! !

1彼 個(hit-ê) 2不 過(iau-kú) 3同 時 陣 (kâng-sî-chun)

No comments: